Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 19:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-17
     Motivace a hodnocení podřízených Akce č. 1-00-1-17

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na porozumění procesu motivace pracovního chování a praktické používání vybraných motivačních nástrojů. Reflexe stávajících nástrojů motivace v řídící praxi ve školství. Úvod do motivace - co je motiv, co je motivace, vybrané přístupy k motivaci, motivátory versus demotivátory. Stimulátory jako prvky motivačního prostředí - hmotná stimulace, hodnocení přímým nadřízeným, hodnocení spolupracovníky, porovnávání výsledků vlastní práce s výsledky práce jiných, participace podřízených na rozhodovacích procesech, osobnost a chování vedoucího, prostředí. Hodnocení přímým nadřízeným jako stimulační/motivační nástroj - konstruktivní komunikace a její význam při vedení různých typů rozhovorů, obecné aspekty vedení rozhovoru. Praktické vedení hodnotícího rozhovoru - příprava, proces - úvod, sebereflexe hodnoceného, zpětné vazby hodnotitele, shrnutí, stanovení cílů a individuálního akčního plánu.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení
Lektor:PhDr. Zdenko Matula
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. leden 2019 16. leden 2019 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100117 číslo vzdělávací akce 1-00-1-17
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích