Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 22. duben 2018 @ 23:38 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-24
     Přístup k dětem s autismem - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-24

Obsah: Úvod do problematiky, přehled základních informací - rodinná anamnéza, nejranější vývoj dítěte, zdravotní problémy. Před uzavřením závěrů je třeba doplnit laboratorním vyšetřením, vyloučit případnou metabolickou poruchu, provést neurologická MRI, EEG, CT) a genetická vyšetření. Psychiatrické vyšetření (povaha sociálních vztahů, problémy chování, hra, posuzovací škály, psychoedukační profily, specifické testy teorie mysli a centrální koherence). Poruchy chování a možnosti nápravy chování u dětí s autismem - co vede k potížím a co nám chce postižený svým chováním sdělit. I když názory na nápravu chování se mohou lišit, většinou se všichni shodnou na tom, že před započetím jakékoliv nápravné strategie je třeba provést důkladnou funkční analýzu problémového chování, na které závisí úspěšnost vybrané intervence. Povaha těchto poruch je vysoce individuální, pak úspěšné intervence budou vždy přizpůsobené dítěti. Kvalitativní postižení v oblasti komunikace, sociálních vztahů, podskupiny autistického spektra podle sociálního chování, hra, partnerské vztahy, sexuální chování, možnosti rozvíjení sociálních vztahů. Kvalitativní postižení v oblasti představivosti, omezený repertoár zájmů, rituální chování. Podstata a informace o možnostech úpravy stereotypního chování. Strategie a výuka dětí s autismem - pedagogicko psychologické hodnocení. Oblasti, které zásadním způsobem ovlivní učení, cíle a tvorbu výchovně vzdělávacích programů. Osobnost učitele, využití hry, počítače, videa, tabletu při výuce. Domácí výuka, výuka ve škole.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ SEVER Hradec Králové
Lektor:Ing. Miroslava Jelínková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ SEVER Hradec Králové

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. srpen 2017 17. říjen 2016 9:00-16:00 hodin ZŠ SEVER, Hradec Králové, Lužická 1 208   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101224 číslo vzdělávací akce 1-01-2-24
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích