Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 24. leden 2019 @ 14:24 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-08
     Předčtenářská gramotnost - metody práce s dětmi v MŠ Akce č. 1-02-2-08

Obsah: 2dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin zaměřený na čtenářskou pregramotnost. Fyzický a mentální vývoj dítěte předškolního věku, etapy rozvoje dětské řeči ve vztahu s pojmenováním a chápáním situací a slovních sdělení (rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby vč. porozumění, nevědomé i uvědomělé hry s jazykem). Komunikační formy - mimika, gestikulace, pantomima, vč. znakování batolat, pasivní a aktivní porozumění a naslouchání, zvukový a mluvní projev. Specifika práce a komunikace s dětmi od batolecího věku až k předškolákům. Konkrétní specifické metody hry s řečí, práce se slovy: porozumění slovům, větám, příběhům, vnímání rytmu, hry s citoslovci, se zvukomalbou, rýmováním, sluchová analýza a syntéza slov, slabiky, diferenciace hlásek, hry zaměřené na gramatickou stránku řeči. Postupy: listování, čtení shora dolů, sledování řádku textu, trénink mikroočních pohybů, okénko, hry s písmeny, trojice (předmět-obraz-text). Práce s knihou a časopisem. Grafická komunikace - běžné i vymýšlené piktogramy, kreslené pokyny, návody a obrazové instrukce.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Bc. Vlasta Kaiserová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. květen 2018 05. květen 2018 8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
4. červen 2018 ----------     8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102208 číslo vzdělávací akce 1-02-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích