Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 20:00 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-13
     Posouzení a podpora vývoje předškolního dítěte Akce č. 1-02-2-13

Obsah: Východiska pro posouzení aktuálních schopností dítěte předškolního věku (3 - 7 let) ve všech potřebných oblastech, vývojové souvislosti a princip stimulace sledovaných funkcí. Posouzení a podpora sledovaných oblastí motorika (hrubá a jemná motorika, grafomotorika, kresba), řeč (myšlení, řeč v rovině lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické, foneticko-fonologické), sluchové vnímání (sluchová diferenciace, analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu), zrakové vnímání (rozpoznávání barev, rozlišení figury a pozadí, zraková diferenciace, analýza a syntéza, zraková paměť), orientace v prostoru (prostorová a pravo-levá orientace, vnímání času, časová serialita), základní matematické představy (předčíselné a základní číselné představy v rovině porovnávání, řazení, třídění, budování pojmu přirozeného čísla), sociální schopnosti a dovednosti, hra, sebeobsluha. Možnosti posílení stimulace oslabených funkcí.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jiřina Bednářová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. květen 2018 09. květen 2018 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102213 číslo vzdělávací akce 1-02-2-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích