Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 21. říjen 2019 @ 05:11 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-07
     Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních / objednávka Akce č. 4-01-2-07

Obsah: Seznámení s legislativou spojenou se společným vzděláváním - změny ve školském zákoně, vyhláška č. 27/2016 Sb., rozdíl mezi integrací, inkluzí, společným vzděláváním. Stupně a druhy podpůrných opatření, zapojení asistentů, tlumočníků, přepisovatelů a dalších pracovníků do výuky. Úloha a postavení školského poradenského zařízení v procesu společného vzdělávání, nové pojetí zprávy a doporučení školského poradenského zařízení. Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán.

Přehled témat:
1. Legislativní rámec inkluzivního vzdělávání. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v daném typu školy.
2. Druhy a stupně podpůrných opatření, jejich možná kombinace.
3. Možnosti využití dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků ve vzdělávacím procesu.
4. Možná očekávání a požadavky škol od školských poradenských zařízení. Kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP.
5. Vzájemná diskuse nad aktuálními problémy pedagogických pracovníků v rámci zavádění inkluze do škol &, příklady z praxe a jejich řešení. Kdy a koho odeslat do školského poradenského zařízení, jaká opatření může škola provést sama bez zapojení školského poradenského zařízení.
6. Jakým způsobem pracovat se zákonnými zástupci žáků. Jak pracovat s doporučením ŠPZ a jaké informace z něj využít při zpracování IVP. Informovaný souhlas.
Určeno:Ředitelé, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, metodici prevence, výchovní poradci, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení a pedagogové volného času
Lektor: Mgr. Šárka Šantrochová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Program na objednávku ZŠ 17. listopadu, JC / Objednávka ZŠ JC, 17. listopadu

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. březen 2018 08. leden 2018 13:00 - 19:30 hodin ZŠ Jičín, 17. listopadu 109   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401207 číslo vzdělávací akce 4-01-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích