Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 05:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-25
     Společné vzdělávání v ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-01-2-25

Obsah: Seznámení se změnami školského zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb., se základními pojmy v oblasti společného vzdělávání, odlišení integrace a inkluze, vysvětlení pojmu inkluze. Jak přistupovat k požadavku rovnosti práv, podmínek a příležitostí ve vzdělání. Seznámení s problematikou Vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření v prostředí školy. Vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9 školského zákona: škola, třída, oddělení a studijní skupina, speciální škola x běžná škola. Požadavky na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Zpráva, doporučení školského poradenského zařízení, informovaný souhlas. První stupeň podpůrného opatření a jeho aplikace v praxi - změna organizace, metod práce, přístupů k hodnocení, jak realizovat podpůrná opatření bez finanční podpory. Druhý až pátý stupeň podpůrného opatření v praxi - organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně přehled podpůrných opatření, metody, organizace, hodnocení žáků. Personální podpůrná opatření: asistent pedagoga a jeho zapojení do výchovně vzdělávací práce, Spolupráce, organizace práce. Plán pedagogické podpory: formulář - obsah, ujasnění účelu a způsob vyhodnocování. Komunikace a spolupráce pedagogického sboru při přípravě plánu pedagogické podpory a jeho realizaci.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Irena Šimralová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. duben 2018 11. listopad 2017 9:00 - 15:30 hodin ZŠ J. Gočára, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101225 číslo vzdělávací akce 1-01-2-25
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích