Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:12 CET
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-02
     Osobnostně sociální a profesní rozvoj předškolních pedagogů MŠ Akce č. 2-02-2-02

Obsah: 2denní výjezdní kurz v celkové časové dotaci 16 hodin na podporu osobnostně sociálního rozvoje předškolních pedagogů. Kurz je zaměřen sebezkušenostně k rozvoji osobnostních kvalit (sebepoznání, sebereflexe, zodpovědnost v zacházení s vlastními zdroji) a sociálních kompetencí (komunikační dovednosti, řešení problémů). Součástí kurzu je prožitková psychohygienická část k prevenci syndromu vyhoření.
1. den - Rozvoj sociálních kompetencí pedagoga - způsoby předcházení komunikačním chybám a z nich vznikajících konfliktů v prostředí MŠ. Pohled na dynamiku skupin z hlediska věkových obvyklostí, procesů učení, motivace, výchovných stylů, společenských trendů. Zásady práce s jedinci i kolektivy, hlavní nedostatky vzájemné komunikace. Praktická prevence syndromu vyhoření - techniky k efektivní a zdraví prospěšné relaxaci, navození stavu rovnováhy a pocitu harmonie a klidu. Cviky na uvolnění napětí, nácvik správného dýchání. Cvičení podle zásad zdravotní tělesné výchovy.
2. den - Rozvoj osobnostních kvalit pedagoga - náhled na emoční a komunikační obtíže ve vztahu pedagog-dítě a v dalších vztazích v pracovním i osobním prostředí. Pojmenování a sdílení vlastních potíží a rizik specifických oblastí pedagogické profese a kontakt s vlastními emocemi v bezpečném prostředí. Hledání nových způsobů zacházení s vlastními zdroji, cesty ke zvýšení psychického komfortu. Emoce a nonverbální komunikace.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Svatava Vyhlídalová, doc. PhDr. Daniela Stackeová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Autobusové spojení do Janských Lázní (zastávka Lesní Dům,cca 200 m od školy). Od zastávky přejít hlavní komunikaci a pokračovat ulicí Rekreační, směrovky OA, dále vpravo ulicí Obchodní. Vlakové spojení - do Vrchlabí nebo do Svobody nad Úpou a dále autobusem. Parkování není možné u objektu, doporučeno na odstavném parkovišti pod hotelem Lesní Dům, ul. Krkonošská.
Poplatek: 3 000 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální. Prezence a ubytování od 9 hodin. Součástí účastnického poplatku je ubytování a stravování formou plné penze. S sebou přivezte pohodlné oblečení a obuv na cvičební část kurzu.
Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. - 24. březen 2018 13. březen 2018 zahájení v 10:00 a ukončení v 15:00 hodin Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Obchodní ulice 282, Janské Lázně   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202202 číslo vzdělávací akce 2-02-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích