Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:38 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-20
     GDPR - nová pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů Akce č. 1-00-2-20

Obsah: Seminář zaměřený na poskytnutí informací k implementaci a aplikaci Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
I. Základní zásady GDPR a jejich promítnutí do povinností správce - působnost a základní zásady GDPR, základní pojmy, zvláštní kategorie osobních údajů, formy zpracování osobních údajů, náležitosti řádného, informovaného a prokazatelného souhlasu se zpracováním osobních údajů, role správce a zpracovatele osobních údajů a dalších osob.
II. Základní pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů - povinnosti shodné s dosavadními povinnostmi podle zákona o ochraně osobních údajů, nové povinnosti - záznamy o činnostech zpracování, oznamování bezpečnostních incidentů, jmenování pověřence, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
III. Práva dotčených osob vůči správci a zpracovateli - právo na informaci o zpracování osobních údajů, žádost o opravu dat a odstranění závadného stavu, nápravná opatření, odpovědnost, sankce a způsob jejich ukládání. Nová práva subjektu údajů: právo na výmaz, právo na přenositelnost, právo vznést námitku atd.
IV. Zpracování osobních údajů ve správních řízeních, v administrativě a při vedení spisu, zvukové a obrazové záznamy, elektronická komunikace, ochrana údajů v databázích.
V. Druhy zpřístupňování informací - nahlížení do spisu, poskytování kopií listin, předávání materiálů s osobními údaji, způsoby jejich zveřejňování, pravidla přístupu občanů k úředním dokumentům.
VI. Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích - vedení osobního spisu zaměstnance, způsob nastavení povinnosti zpracovávat osobní údaje zaměstnancům, ochrana zaměstnavatele před zneužitím údajů, ochrana soukromí zaměstnanců v rámci elektronické komunikace.
VII. Zpracování a ochrana osobních údajů v souvislosti se zákonem o registru smluv - rozsah zveřejňovaných informací, kategorie zveřejňovaných údajů, souhlas se zveřejněním osobních údajů, anonymizace.
VIII. Zpracování a ochrana osobních údajů v rámci nových technologií - kamerové a bezpečnostní systémy, Internet, biometrické doklady, principy identifikace a autentizace elektronickými prostředky.
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Lektor:JUDr. Eva Janečková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Z organizačních důvodu bylo nutné přistoupit k rozdělení přihlášených na 2 skupiny a vzdělávací program připravit k realizaci v daný den dvakrát a v upravených časech. Pro první skupinu zájemců (přihlášených do 17. 1.) se program uskuteční pod číslem 1-00-2-07 v čase 8:30 - 12:30 hod., pro druhou skupinu zájemců (přihlášených 18. 1. a později) se program uskuteční pod číslem 1-00-2-20 v čase 13:30 - 17:30 hod

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. březen 2018 07. únor 2018 13:30 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100220 číslo vzdělávací akce 1-00-2-20
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích