Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 21:03 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-06
     Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ Objednávka Akce č. 4-01-1-06

Obsah: Seminář v celkovém počtu 16 hodin vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se vybranými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti.

Přehled témat:
1. Průzkum PIRLS a PISA. (0,5 hodiny)
2. Osobnost učitele, motivace, aktivizace žáků a kreativita při práci s textem.
3. Čtenářská gramotnost, mezipředmětové vztahy, průřezová témata.
4. Práce s audio ukázkou, práce s video ukázkou, populárně naučným textem aj.
5. Práce s reklamou a autentickými materiály (funkce reklamy, práce s jazykovými prostředky - dvojsmysly, spojení obrazu s textem, práce s chybou, strukturou textu atd.
6. Metodické komentáře ke Standardům ČJL.
7. Vyhledávání klíčových slov a informací (cenzura, filtr), práce s chybou, metoda INSERT.
8. Čtení s otázkami, čtení s předvídáním, doplňování textu, skládankové čtení, učíme se navzájem, práce s komiksem, dopis literárnímu hrdinovi rozvíjení tvůrčí činnosti žáků aj.
9. Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační metodou analýzy struktury a jazyka díla, komparace, hodnocení.
10. Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění prožitkové vnímání, zapojení všech smyslů, interpretace smyslu díla, rozpoznávání základních rysů individuálního stylu autora.
11. Vím chci vědět dozvěděl jsem se, vzájemné učení, přemýšlení ve dvojicích/čtveřicích, řízené čtení a čtení s předvídáním, klíčová slova, zpřeházené věty, texty s otevřeným koncem nebo vynechanými pasážemi v textu.
12. Nabídka moderní literatury pro děti a mládež.
Určeno:učitelům 1. a 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jarmila Sulovská
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Objednávka ZŠ Jičín, 17. listopadu. Program proběhne ve dvou navazujících setkáních, účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. březen 2019 09. červenec 2018 13:30 - 19:30 hodin ZŠ Jičín, 17. listopadu 109   Přihláška po termínu
3. duben 2019 ----------     13:30 - 19:30 hodin ZŠ Jičín, 17. listopadu 109   Přihláška po termínu
tisk pozvánky se všemi termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401106 číslo vzdělávací akce 4-01-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích