dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 18. únor 2020 @ 23:30 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-01
     Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Akce č. 1-02-1-01

Obsah: 3dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin. Co by mělo zvládat dítě v MŠ ve vztahu k předmatematickým činnostem. Rozvoj schopnosti porovnávat, třídit, skládat a kompletovat, hledat a vytvářet shody a rozdíly. Etapy vytváření poznatků u dětí. Metody předškolního vzdělávání a okruhy předmatematické výchovy. Dítě s nadprůměrnými schopnostmi, nebo nadané na matematiku. Příprava dítěte na zpracování informací v zadání slovní úlohy. Otázka jako důležitý nástroj rozvoje předmatematického vnímání. Ukázky pracovních listů, činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti. Rozvoj smyslového vnímání vzhledem k předmatematické gramotnosti. Grafomotorické činnosti. Nabídka aktivit a her, které formou spontánní i řízené činnosti podněcují rozvoj myšlenkových procesů. Vytváření představ o množství, geometrických představ, rozvoj myšlenkových operací. Nebezpečí formálního učení matematiky. Nevhodné postupy při rozvíjení předmatematických představ. Význam rozvoje řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací a následnému vlivu na řešení slovních sdělení a úloh s matematickým podtextem. Náměty na činnosti v oblastech: orientace v prostoru, orientace na ploše, předměty a jejich vlastnosti ve vztahu k matematice, celek a jeho části, počet, práce se symboly, rozvoj logické úvahy.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:RNDr. Hana Lišková a PaedDr. Iva Tomášková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. říjen 2018 27. září 2018 13:30 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
11. říjen 2018 ----------     13:30 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
12. říjen 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102101 číslo vzdělávací akce 1-02-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích