Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 18. duben 2019 @ 16:41 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-11
     Komunikace s agresivním žákem a rodičem/OBJEDNÁVKA Akce č. 5-01-2-11

Obsah: Seminář zaměřený na osvojení prakticky uplatnitelných metod řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky různého věku a vyučujícími při komunikaci - vulgární oslovení, nerespektování zadaných úkolů. Vedení konstruktivního dialogu s agresivním žákem a rodičem. Příklady z praxe, ukázky řešení konkrétních krizových situací. Možnosti prevence konfliktů. Charakteristika žáků s předpoklady agresivního jednání (jeho zdroje). Kategorizace agresivního jednání (její formy a projevy). Objekty agrese (spolužáci, vyučující). Prevence agresivního a obecně nekázně ( ukázka vedení konstruktivního dialogu s agresivním žákem a rodičem). Reakce na agresivní projevy žáků (varianty řešení, okamžitá, oddálená -podle věku a pohlaví žáků a druhu agrese). Rodiče a současné trendy jejich přístupu ke škole (např. spolupráce rodiny a školy, etická výhova, změny v přístupu k hodnocení). Typologie tzv. náročných rodičů v komunikaci škola x rodina. Komunikace s rodiči obecně (princip vlídného autentického partnerství v dobrém prostoru a čase, profesionalita učitele jako základ kvalitní komunikace s rodiči). Komunikace a agresivní rodiče (příprava na zvládnutí předpokládané, signalizované agrese ze strany rodiče, reakce na agresi nečekanou).
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU
Lektor:PhDr. Zdenko Matula
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. duben 2018 03. březen 2018 13:00 - 17:00 hodin Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují   Přihláška na všechny termíny
12. duben 2018 03. březen 2018 8:00 - 12:00 hodin Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501211 číslo vzdělávací akce 5-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích