Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-04-1-01
     Angličtina na 2. stupni ZŠ akčně a dynamicky Akce č. 4-04-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: 2dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin, nabízející aktivizační techniky a postupy práce, které napomáhají komunikaci ve třídě a rozvoji konverzačních schopností žáků ve věku 11 - 15 let. Využití příběhu jako důležitého motivačního prvku při běžné výuce angličtiny. Možnosti odbourávání obav a psychických bloků ve vztahu ke gramatice jako k nejtěžší a nejméně zábavné části vyučování a k písemným testům žáků. 1. Jak vytvořit nekonkurenční prostředí, které podpoří výborné i slabší žáky (kooperativní učení, diferenciace práce v mikroskupinách, využití tzv. minimálních a maximálních limitů, systematické využití herních prvků a názorných pomůcek, motivační aktivity k rozvoji jazykové kreativity, nastavení pravidel). 2. Výuka gramatiky bez stresu - ukázky gramatických her a cvičení, motivační formy hodnocení gramatických testů a gramatiky v mluveném projevu. Využití audio příběhu ve výuce - dramatizace, práce s hlasem, výslovností a intonací. Příběh jako zdroj slovní zásoby a východisko k následné práci s textem a k rozvoji produktivních schopností žáků.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. listopad 2018 20. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
28. listopad 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404101 číslo vzdělávací akce 4-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích