Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:48 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-16
     Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte Akce č. 1-01-1-16

Obsah: Dětská kresba jako prostředek rozvoje grafomotorických schopností, vizuomotorické koordinace, prostorové orientace i citového vnímání světa. Vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte (emocionální, komunikační a mentální úroveň). Kvalita jemné motoriky, držení psacího náčiní, porucha automatizace pohybů, úroveň motorické a senzomotorické koordinace - propojení vnímání s pohybem. Příčiny grafomotorických a psychomotorických poruch, prostorová orientace, představivost, rytmizace pohybu, přesnost, vizuomotorická koordinace, schopnost vnímat prostorové vztahy v kresebném projevu. Vliv kresby na zmírnění napětí dítěte, kresba a pozornost, paměť, laterální dominance, projevy dětské nejistoty a úzkosti.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Svatava Vyhlídalová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. listopad 2018 ----------     9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101116 číslo vzdělávací akce 1-01-1-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích