Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-06
     Komunikace s agresivním žákem a rodičem Akce č. 5-01-1-06

Obsah: Seminář zaměřený na osvojení prakticky uplatnitelných metod řešení nejčastějších konfliktů při komunikaci mezi žáky různého věku a vyučujícími. Vulgární oslovení, nerespektování zadaných úkolů. Vedení konstruktivního dialogu. Příklady z praxe, ukázky řešení konkrétních krizových situací. Možnosti prevence konfliktů. Charakteristika žáků s předpoklady agresivního jednání. Kategorizace agresivního jednání. Objekty agrese. Prevence agresivního chování a obecně nekázně. Reakce na agresivní projevy žáků (varianty řešení, okamžitá, oddálená). Rodiče a současné trendy jejich přístupu ke škole. Typologie tzv. náročných rodičů v komunikaci škola x rodina. Komunikace s rodiči obecně (princip vlídného autentického partnerství v dobrém prostoru a čase, profesionalita učitele jako základ kvalitní komunikace s rodiči). Komunikace a agresivní rodiče (příprava na zvládnutí předpokládané, signalizované agrese ze strany rodiče, reakce na agresi nečekanou).
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. Zdenko Matula
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program je realizován za finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na prevenci rizikového chování.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. listopad 2018 02. listopad 2018 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501106 číslo vzdělávací akce 5-01-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích