Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 08:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-1-03
     Postup školy při realizaci PO 2. - 5. stupně podpory Akce č. 4-00-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ a související prováděcí vyhlášky). Charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných. Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2.-5. stupně. Pojmy pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče. Práce asistenta pedagoga. Spolupráce školy a ŠPZ v nastavování podpůrných opatření, metodická pomoc ŠPZ ve vztahu škola - žák - zákonný zástupce. Činnost školního poradenského pracoviště. Proces vytváření individuálního vzdělávacího plánu v jednotlivých krocích - podmínky vzdělávání, rozbor podkladů nutných k aplikaci ve vzdělávacím procesu. Spolupráce žáka a jeho rodiny, školy a poradenského zařízení. Praktické ukázky, příklady z praxe. Financování podpůrných opatření 2.-5. stupně, normovaná finanční náročnost, výkaznictví.
Určeno:ředitelům, vedoucím pedagogickým pracovníkům a učitelům MŠ a ZŠ
Lektor:Mgr. Šárka Šantrochová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. listopad 2018 25. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400103 číslo vzdělávací akce 4-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích