Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-03
     Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Akce č. 5-02-1-03

Obsah: 60 hodinový kurz (40 hodin výuky, 20 hodin praxe) k podpoře komunikačních kompetencí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.
Modul I - Systém logopedické péče - Logopedie jako obor, okruh působnosti a význam logopedie, systém logopedické péče v ČR (logopedická péče ve zdravotnictví, logopedická péče ve školství), mezirezortní spolupráce. Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, personální zabezpečení logopedické péče ve školství, spolupráce zúčastněných aktérů, systém podpůrných opatření ve školství. Zakotvení logopedické péče ve školách, školských poradenských zařízeních a v systému vzdělávacích programů (RVP, ŠVP, IVP).
Modul II - Ontogenetický vývoj řeči - Lidská řeč, jazyk. Průběh a etapy ontogenetického vývoje řeči, principy a faktory procesu osvojování řeči, rizika, vývojová hlediska osvojování řeči, jazykové roviny, vztah myšlení - řeč - motorika, sluchová percepce, sluchová diferenciace, zraková percepce a diferenciace. Koncept podpory rozvoje dětské řeči, základní znalosti o mluvních orgánech, základní charakteristika českých hlásek.
Modul III - Fyziologický a narušený vývoj řeči - Orientační logopedické vyšetření, cíl, struktura, využití, základní charakteristika narušené komunikační schopnosti, nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti, pedagogické přístupy k dětem s narušenou komunikační schopností, podpůrné služby, vytváření inkluzivního prostředí třídy, spolupráce se školským poradenským zařízením, s rodiči, mezirezortní spolupráce.
Modul IV - Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči - Podpora rozvoje komunikační schopnosti v komplexním pojetí celkového rozvoje osobnosti dítěte. Metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vnímání a rozlišování zvuků, fonémů, rytmu, prostorové a časové orientace, orientace v tělesném schématu. Stimulační programy podpory rozvoje komunikační schopnosti ve složce obsahové, zvukové, gramatické, pragmatické, pedagogické zásady. Hlasová hygiena, zásady hlasové hygieny. Teoretická východiska a praktické ukázky konkrétních aktivit. Organizace primární logopedické prevence v činnosti školy, dokumentace.
Modul V - Pedagogická praxe.
Kurz bude ukončen závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe. Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení, které je bude opravňovat k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č. j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 5 000 Kč
Poznámka: Kritériem pro výběr uchazeče je fakt, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, předloží doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost učitele nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. říjen 2018 08. říjen 2018 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška na všechny termíny
23. říjen 2018 08. říjen 2018 8:30 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod    
24. říjen 2018 08. říjen 2018 8:30 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod    
25. říjen 2018 08. říjen 2018 8:30 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod    
26. říjen 2018 08. říjen 2018 8:30 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod    
28. leden 2019 08. říjen 2018 8:30 - 13:30 hodin - závěrečné zkoušky Bartoňova 1005, Náchod    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502103 číslo vzdělávací akce 5-02-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích