Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-09
     Hry a cesty k matematické pregramotnosti /Objednávka ZŠ Dolní Bousov Akce č. 4-02-1-09

Obsah: 2dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin zaměřený na matematickou pregramotnost.
Seznámení s pojmem matematické pregramotnosti v celém jejím rozsahu. Vliv předpokladů a schopností dítěte (rizikový vliv vrozených handicapů, odlišného mateřského jazyka, nepodnětného prostředí, osobních vlastností dítěte apod.). Oblasti ovlivňující budoucí matematickou gramotnost, jsou nematematické aktivity, hrubá a jemná motorika, rozvoj sluchu a řeči. Porozumění výrazům, pokynům, sdělením, výrokům negace, příčiny a dějové souvislosti, pochopení podmínek, označování množství bez číslovek jen pomocí neurčitých kvantifikátorů. Podpůrné aktivity - vyhledávání objektů podle zadání, třídění, uspořádání, porovnávání a poměřování, pokusy s jakýmkoli druhem měření a vážení, komentování a zaznamenávání výsledků. Manipulační aktivity spojené s určováním polohy, množství, počtu, podílu, pořadí, vzdálenosti, atd. a to včetně komentování a případného záznamu. Práce se stavebnicemi - orientace v postupech, pláncích, manipulační zkušenosti, objevy v oblasti objemu a vztahů prostorových těles a jejich fyzikálních vlastnostech a zákonitostech.
Pohybové hry, říkanky, písničky, rytmus, orientace v prostoru, pochopení pravidel, jejich respektování, pracovní aktivity a hry zaměřené na orientací v čase, práci s materiály, demontáž a sestavování hraček a modelů. Stolní a společenské hry. Početní operace. Tělesa, rovina, geometrické obrazce. Grafické činnosti, IT. Vlastní výroba několika pomůcek, se kterými budou pracovat. Vyzkoušení systému plánování a formulaci konkrétních úkolů do svého týdenního plánu. Možné způsoby zápisu do třídní knihy, evaluaci postupů a vedení záznamů o rozvoji jednotlivých dětí. Technika vyhodnocení pomoci piktogramů podle metody užívané v MŠ. Nabídka odborné literatury k nahlédnutí, diskuse.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu. Objednávka ZŠ Dolní Bousov

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. - 30. říjen 2018 04. květen 2017 8:00 - 14:30 hodin ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Dolní Bousov   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402109 číslo vzdělávací akce 4-02-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích