Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 06:03 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-05
     Podpůrná opatření prakticky Akce č. 5-01-1-05

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na prohloubení znalostí a dovedností účastníků v oblasti práce s žáky s potřebou podpůrných opatření a jejich uplatnění v každodenní pedagogické praxi s běžnou třídou, s ohledem na věkové a vývojové odlišnosti a možnosti žáků. Základní specifika skupin žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků s rizikem jejich rozvoje (poruchy učení, chování, PAS, nezralost žáků, žáci se smyslovou vadou, LMP). Příklady postupů při vytváření podpůrných opatření, koordinace konkrétních intervenčních opatření ve škole, v běžné výuce, v předmětu speciální pedagogické podpory i během pedagogické intervence. Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán, praktické ukázky. Didaktická hra jako součást vzdělávacího procesu, osvědčené formy a metodická doporučení k jejímu efektivnímu využití ve výuce žáků s potřebou podpůrných opatření. Rozvoj percepčně motorických dovedností žáků. Metody práce s textem s důrazem na kvalitu porozumění.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálním pedagogům a asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Ivana Goddefroy
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. listopad 2018 30. říjen 2018 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501105 číslo vzdělávací akce 5-01-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích