Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-1-05
     Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy Akce č. 1-07-1-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Čtyřsemestrální studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy dle § 9 odst. 1 písm. d) vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty č. j. 16745/2008-22 a standardu studia č.j. MSMT-43571/2015, v celkové časové dotaci 250 hodin. Obsahuje 4 tematické okruhy - Pojetí a zakotvení EVVO, profesní rozvoj učitele v EVVO; Základy ekologie a environmentalistiky; Metodika EVVO; Aktivity školního koordinátora a opatření školního managementu ke zvýšení podpory a účinnosti EVVO. Bude realizováno prezenční formou výuky, aplikační rovina bude podpořena uskutečněním části výuky ve specializovaných zařízeních pro environmentální výchovu a ve školách s dobrou praxí v environmentální výchově, a zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí.
Určeno:pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení s kvalifikací odpovídající požadavkům zákona č. 563/2004 Sb., kteří vykonávají, nebo budou vykonávat funkci koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Lektor:Ing. Daniel Bílek, Ing. Marta Bryndová, Ph.D., Mgr. Jan Froněk, Ph.D., Mgr. Adéla Hrubá, Mgr. Jiří Hruška, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Mgr. Milan Kaplan, Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., PhDr. Ivo Králíček, Mgr. František Kynčl, Mgr. Břeněk Michálek, DiS., RNDr. Pavel Pech, Ph.D., RNDr. Petr Rybář, Ing. Zora Rýparová, Ing. Michal Skalka, Ing. Adam Záruba
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Poplatek: 20 000 Kč
Poznámka: Pokračování studia v 2. pololetí školního roku 2018/2019. Pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. leden 2019 10. listopad 2018 13:00 - 17:00 hodin - zahájení Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107105 číslo vzdělávací akce 1-07-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích