Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 18. duben 2019 @ 16:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-12
     Komunikace podporující příznivé klima ve školském prostředí Akce č. 2-01-2-12

Obsah: Seminář představující metody prevence agrese s možným vyústěním k šikaně, ostrakismu. Práce s afekty (strachem, hněvem), usměrňování emocí. Prevence stresu, jak pracovat s trémou. Dvě roviny práce s žákem - individuální (posílení osobnosti žáka), ve školním kolektivu (formou prožitku). Komunikace jako nástroj sladění kolektivu třídy. Komunikace s rodiči žáků, vedení třídní schůzky. Komunikační chyby, chyby percepce a jejich dopad na klima třídy, klima sborovny, na vztahy učitelů a rodičů. Obrana proti chybám; lež, pomluva. Techniky přiměřeného prosazení práv a obrany před nespravedlivou kritikou. Manipulace a manipulátoři.
Určeno:učitelům SŠ, VOŠ, metodikům prevence, asistentům pedagoga
Lektor:Ing. Mgr. Marie Nováková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Program na objednávku v rámci projektu s názvem: Škola v akci (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006197).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. srpen 2018 02. červenec 2018 9:00 - 17:00 hodin Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201212 číslo vzdělávací akce 2-01-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích