Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:44 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-09
     Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA školy Akce č. 3-01-1-09

Obsah: Kurz v celkové časové dotaci 8 hodin je zaměřený na základní seznámení s pojmy spojenými se společným vzděláváním a jejich aplikací ve školním prostředí.

Seznámení se změnami školského zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb., se základními pojmy v oblasti společného vzdělávání, odlišení integrace a inkluze, vysvětlení pojmu inkluze. Jak přistupovat k požadavku rovnosti práv, podmínek a příležitostí ve vzdělání.
Seznámení s problematikou Vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření v prostředí školy.
Vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9 školského zákona; škola, třída, oddělení a studijní skupina, speciální škola x běžná škola. Požadavky na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Změny ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Zpráva, doporučení školského poradenského zařízení, informovaný souhlas.
První stupeň podpůrného opatření a jeho aplikace v praxi - změna organizace, metod práce, přístupů k hodnocení, jak realizovat podpůrná opatření bez finanční podpory.
Druhý až pátý stupeň podpůrného opatření v praxi - organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně přehled podpůrných opatření; metody, organizace, hodnocení žáků.
Personální podpůrná opatření; asistent pedagoga a jeho zapojení do výchovně vzdělávací práce, Spolupráce, organizace práce.
Plán pedagogické podpory; formulář - obsah, ujasnění účelu a způsob vyhodnocování.
Komunikace a spolupráce pedagogického sboru při přípravě plánu pedagogické podpory a jeho realizaci.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ a MŠ Voděrady
Lektor:Mgr. Šárka Šantrochová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku pedagogického sboru ZŠ a MŠ Voděrady.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. prosinec 2018 03. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin ZŠ a MŠ Voděrady, Voděrady 2, 517 34   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301109 číslo vzdělávací akce 3-01-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích