Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 17:59 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-01
     Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost Akce č. 5-02-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na problematiku nezastupitelnosti předškolního období pro rozvoj dovedností, schopností vnímání, myšlení, paměti, fantazie, představivosti a řeči z hlediska čtenářské gramotnosti. Principy rozvoje předčtenářské a předmatematické gramotnosti v závislosti na věku a vývojových odlišnostech. Práce s metodami, pomocí kterých dítě získává první čtenářské zkušenosti prostřednictvím obrázků a ilustrací v knihách a časopisech, pomocí předčítání a nasloucháním se zapojením řeči. Ukázka aktivit k rozvoji schopnosti naslouchání s porozuměním - práce s dětským textem, příběhem, rozvoj sluchu, sluchové hry pro různé věkové skupiny. Hry pro rozvoj řeči a řečových schopností. Pohybové hry k rozvoji smyslového vnímání, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky. Výroba skřítka, vyzkoušení činností - hry k rozvoji fantazie, hra na ilustrátory, vymýšlení příběhů a pohádek.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. září 2019 30. srpen 2019 9:00 - 15:30 hodin Mateřské centrum Hopsáček, Zelená 157/E, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502101 číslo vzdělávací akce 5-02-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích