Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 09:30 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-08
     Využití pohádkových motivů v práci se žáky s potřebou podpůrných opatření Akce č. 5-01-2-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Principy podpůrných opatření v kontextu volby strategií výuky, didaktických postupů, úpravy organizace vzdělávání a hodnocení žáků - na ukázkách aktivit s náměty z pohádkových příběhů, které rozvíjejí zrakové a sluchové vnímání, řeč, pozornost, motoriku a vedou k úspěšnému čtení a psaní. Práce s texty s pohádkovými motivy k rozvoji čtenářských dovedností, porozumění čtenému textu, schopnosti naslouchání příběhům, tvořivé činnosti, slovní zásoby, paměti, fantazie a představivosti. Možnost využití pohádek k navozování výchovných situací. Význam didaktických her k rozvoji jazykových a komunikačních dovedností, upevnění postavení žáků ve třídě a jejich vztahu k sobě a ostatním, k práci, přírodě a životnímu prostředí. Herní činnosti k rozvoji percepčně motorické oblasti, k posílení zájmu o učení a spolupráci s učitelem i mezi žáky, k upevnění pravidel, k navození výchovných situací.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Ivana Goddefroy
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. březen 2019 20. březen 2019 9:00 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501208 číslo vzdělávací akce 5-01-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích