Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 12. srpen 2020 @ 00:02 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-1-03
     Spisová služba ve školách Akce č. 4-00-1-03

Obsah: Spisová služba ve školách a školských zařízeních včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem. Seznámení se způsobem vedení spisové služby ve školách a ŠZ (listinná vs. elektronická podoba), s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací. Platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby; oběh dokumentů, tvorba spisu, skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce; aktuality k datu konání semináře.
Určeno:ředitelům, zástupcům ředitele a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Ing. Mgr. Eva Urbanová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. listopad 2019 ----------     9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400103 číslo vzdělávací akce 4-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích