Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. leden 2020 @ 22:31 CET
Podrobný popis akce číslo 4-04-1-03
     Individualizovaný kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1/2)/ Objednávka Akce č. 4-04-1-03

Obsah: První část 80 hodin z celkových 160 hodin kurzu určeného pro malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího k účastníkům. Nabídne získání základů anglického jazyka a jeho komunikativní zvládnutí. Osvojování základních gramatických struktur, pravopisu, nácvik výslovnosti, čtení, psaní. Zprostředkování fonetické stránky učiva, poslech jednoduchých textů. Vybavení slovní zásobou k jednoduché konverzaci. Vstupní úroveň A0
Výstupní úroveň A0 - A1 (navazuje 2. část z celkových částí)

Po absolvování tohoto 80 hodinového kurzu bude testem nebo zpracovaným portfoliem na dané téma, které bude účastník prezentovat, ověřena úroveň získaných znalostí a jejich přiblížení k úrovni A1, účastníkům bude vydáno osvědčení.

Přehled témat:

Modul 1 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Pozdravit, představit se, rozloučit se 2h
Vyplnit dotazník s osobními údaji 2h
Používat abecedu k hláskování a k zápisu dle hláskování 1h
Používat číslovky k vyjádření času, data a věku 2h
Tvořit kladnou, zápornou a tázací větu 2h

Slovní zásoba:
Číslovky a datum 1h
Povolání 1h
Barvy 1h

Gramatika:
Sloveso být přítomný čas 1h
Zájmena osobní, ukazovací 2h
Člen určitý a neurčitý 1h

Modul 2 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Sdělit osobní informace o sobě, své rodině a bydlišti 2h
Napsat několik jednoduchých vět o sobě 2h
Porovnávat informace z oblasti stravování 2h
Vybrat základní informace z textu psaného nebo slyšeného 2h

Slovní zásoba:
Dům a domov 2h
Národnosti 1h
Potraviny, stravování 2h

Gramatika:
Sloveso být a mít v přítomném čase 2h
Zájmeno nějaký 1h

Modul 3 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Stručně popsat sebe a svoji rodinu v e-mailu 2h
Popsat obrázek z rodinného života 2h
Reprodukovat krátký novinový článek 2h
Tvořit jednoduchá souvětí 2h

Slovní zásoba:
Rodina a členové rodiny 2h
Popis osoby 2h

Gramatika:
Zájmena přivlastňovací 2h

Modul 4 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Sdělit jak a kde je možné trávit dovolenou 2h
Napsat pozdrav z dovolené 2h
Hodnotit kulturní zážitky (četba, hudba, divadlo, kino) 2h
Stručně vyprávět (např. obsah filmu nebo knihy) 2h

Slovní zásoba:
Prázdniny a dovolená 2h
Oblíbené a neoblíbené činnosti 1h
Sport a volný čas 1h

Gramatika:
Slovesa mít rád, hrát, dělat 1h
Zájmena tázací 2h
Také, také ne 1h

Modul 5 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Konverzovat o každodenním životě 2h
Vyprávět o svém režimu dne 2h
Pohovořit o svém vztahu k různým činnostem 2h

Slovní zásoba:
Denní režim 1h
Dny v týdnu 1h
Životní styl 1h
Domácí práce 1h

Gramatika:
Přítomný čas prostý 2h
Příslovce 1h
Předložky v časových spojeních 2h
Vazby se slovesem mít 1h

Doporučené učebnice:
First Choice A1 - učebnice + CD
New Headway - Elementary
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ
Lektor:Mgr. Dana Hlavová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Objednávka ZUŠ Jičín/ pokračování 4-04-2-02 od 1. dubna 2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. září 2019 25. leden 2019 úterky 10:30 - 12:00 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404103 číslo vzdělávací akce 4-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích