Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 21:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-04-1-03
     Individualizovaný kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 (část 1/2)/ Objednávka Akce č. 4-04-1-03

Obsah: První část 80 hodin z celkových 160 hodin kurzu určeného pro malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího k účastníkům. Nabídne získání základů anglického jazyka a jeho komunikativní zvládnutí. Osvojování základních gramatických struktur, pravopisu, nácvik výslovnosti, čtení, psaní. Zprostředkování fonetické stránky učiva, poslech jednoduchých textů. Vybavení slovní zásobou k jednoduché konverzaci. Vstupní úroveň A0
Výstupní úroveň A0 - A1 (navazuje 2. část z celkových částí)

Po absolvování tohoto 80 hodinového kurzu bude testem nebo zpracovaným portfoliem na dané téma, které bude účastník prezentovat, ověřena úroveň získaných znalostí a jejich přiblížení k úrovni A1, účastníkům bude vydáno osvědčení.

Přehled témat:

Modul 1 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Pozdravit, představit se, rozloučit se 2h
Vyplnit dotazník s osobními údaji 2h
Používat abecedu k hláskování a k zápisu dle hláskování 1h
Používat číslovky k vyjádření času, data a věku 2h
Tvořit kladnou, zápornou a tázací větu 2h

Slovní zásoba:
Číslovky a datum 1h
Povolání 1h
Barvy 1h

Gramatika:
Sloveso být přítomný čas 1h
Zájmena osobní, ukazovací 2h
Člen určitý a neurčitý 1h

Modul 2 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Sdělit osobní informace o sobě, své rodině a bydlišti 2h
Napsat několik jednoduchých vět o sobě 2h
Porovnávat informace z oblasti stravování 2h
Vybrat základní informace z textu psaného nebo slyšeného 2h

Slovní zásoba:
Dům a domov 2h
Národnosti 1h
Potraviny, stravování 2h

Gramatika:
Sloveso být a mít v přítomném čase 2h
Zájmeno nějaký 1h

Modul 3 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Stručně popsat sebe a svoji rodinu v e-mailu 2h
Popsat obrázek z rodinného života 2h
Reprodukovat krátký novinový článek 2h
Tvořit jednoduchá souvětí 2h

Slovní zásoba:
Rodina a členové rodiny 2h
Popis osoby 2h

Gramatika:
Zájmena přivlastňovací 2h

Modul 4 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Sdělit jak a kde je možné trávit dovolenou 2h
Napsat pozdrav z dovolené 2h
Hodnotit kulturní zážitky (četba, hudba, divadlo, kino) 2h
Stručně vyprávět (např. obsah filmu nebo knihy) 2h

Slovní zásoba:
Prázdniny a dovolená 2h
Oblíbené a neoblíbené činnosti 1h
Sport a volný čas 1h

Gramatika:
Slovesa mít rád, hrát, dělat 1h
Zájmena tázací 2h
Také, také ne 1h

Modul 5 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Konverzovat o každodenním životě 2h
Vyprávět o svém režimu dne 2h
Pohovořit o svém vztahu k různým činnostem 2h

Slovní zásoba:
Denní režim 1h
Dny v týdnu 1h
Životní styl 1h
Domácí práce 1h

Gramatika:
Přítomný čas prostý 2h
Příslovce 1h
Předložky v časových spojeních 2h
Vazby se slovesem mít 1h

Doporučené učebnice:
First Choice A1 - učebnice + CD
New Headway - Elementary
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ
Lektor:Mgr. Dana Hlavová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Objednávka ZUŠ Jičín/ pokračování 4-04-2-02 od 1. dubna 2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. září - 17. prosinec 2019 25. leden 2019 úterky 10:30 - 12:00 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404103 číslo vzdělávací akce 4-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích