Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 22. leden 2020 @ 20:48 CET
Podrobný popis akce číslo 4-04-1-04
     Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1/3)/Objednávka Akce č. 4-04-1-04

Obsah: První část 80 hodin z celkových 240 hodin kurzu zaměřená na procvičování a upevňování gramatiky, prohloubení osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby navazuje na úroveň B1 dle SERR.

Po absolvování tohoto 80 hodinového kurzu bude testem ověřena úroveň získaných znalostí a účastníkům bude vydáno osvědčení.

Vstupní úroveň B1

Poslech: absolvent rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o
běžných tématech, se kterými se setkává v práci a ve volném čase. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení: absolvent rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům událostí, pocitům a přáním v osobních dopisech.

Mluvení: absolvent si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodina, koníčky, práce, cestování a aktuální události). Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Psaní: absolvent umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Výstupní úroveň B1-B2 (navazuje 2. a 3. část z celkových 3 částí)
Po absolvování všech 3 částí kurzu (celkem 240 hodin) dosáhne účastník výstupní úrovně B2.


Přehled témat:

Modul 1 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Vyjádřit vlastními slovy zážitky z cestování 2h
Vybavit si, reprodukovat, uvést a shrnout získané informace a aplikovat je 2h
Udržovat jednoduchou plynulou společenskou konverzaci, částečně ji iniciovat 2h

Slovní zásoba:
Cestování, zajímavá místa v ČR a v Británii 2h
Život a společenské normy v ČR a v Británii 2h

Gramatika:
Opakování a procvičování přítomných a minulých časů 1h
Modální slovesa 2h
Tvorba otázek 2h
Vyjádření budoucnosti 1h

Modul 2 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Konverzovat na témata spojená se zdravým životním stylem 2h
Vyjádřit svůj vztah k dané situaci nebo jevu, porovnávat, hodnotit 2h
Porozumět populárně naučnému textu, práce se slovníkem 2h
Napsat krátkou esej na dané téma, pozvánku 2h

Slovní zásoba:
Zdraví a pohyb 2h
Sport a zdravý životní styl 2h

Gramatika:
Sloveso + to/-ing, used to 1h
Pořádek slov ve větě 1h
Používání přídavných jmen, srovnávání 2h

Modul 3 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Vyjádřit vlastními slovy obsah novinového článku na aktuální téma 2h
Odhadovat významy slov z kontextu článku na známé téma 2h
Vyplnit složitější dotazník 2h
Napsat dopis o svých zážitcích, preferencích, plánech a pocitech 2h

Slovní zásoba:
Problémy mladých lidí 2h
Život ve společnosti 2h

Gramatika:
Podmínkové a přací věty 2h
Předložkové vazby 2h

Modul 4 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Vyjádřit svůj názor k tématu moderní způsoby komunikace 2h
Komunikovat prostřednictvím internetu 3h
Vyprávět a popisovat událost 3h

Slovní zásoba:
Počítač, internet, média 2h
Výhody a nevýhody sociálních sítí 2h

Gramatika:
Procvičování předpřítomných časů 2h
Modální slovesa 2h

Modul 5 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Poskytnout informace ohledně zdraví a nemoci 2h
Komunikace s lékařem, dotázat se na informace, reagovat na radu a doporučení 2h
Napsat omluvný vzkaz, e-mail 2h
Telefonický hovor 2h

Slovní zásoba:
Lidské tělo a nemoci 2h
V nemocnici 2h
V lékárně 2h

Gramatika:
trpný rod 1h
časová souslednost 1h
Určeno:učitelům ZUŠ
Lektor:Mgr. Dana Hlavová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Objednávka ZUŠ Jičín/ pokračování 4-04-2-03 od 2. května 2019

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. září 2019 25. leden 2019 pondělky 7:00 - 9:30 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404104 číslo vzdělávací akce 4-04-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích