Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 20:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-04-1-04
     Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1/3)/Objednávka Akce č. 4-04-1-04

Obsah: První část 80 hodin z celkových 240 hodin kurzu zaměřená na procvičování a upevňování gramatiky, prohloubení osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby navazuje na úroveň B1 dle SERR.

Po absolvování tohoto 80 hodinového kurzu bude testem ověřena úroveň získaných znalostí a účastníkům bude vydáno osvědčení.

Vstupní úroveň B1

Poslech: absolvent rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o
běžných tématech, se kterými se setkává v práci a ve volném čase. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení: absolvent rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům událostí, pocitům a přáním v osobních dopisech.

Mluvení: absolvent si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodina, koníčky, práce, cestování a aktuální události). Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Psaní: absolvent umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Výstupní úroveň B1-B2 (navazuje 2. a 3. část z celkových 3 částí)
Po absolvování všech 3 částí kurzu (celkem 240 hodin) dosáhne účastník výstupní úrovně B2.


Přehled témat:

Modul 1 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Vyjádřit vlastními slovy zážitky z cestování 2h
Vybavit si, reprodukovat, uvést a shrnout získané informace a aplikovat je 2h
Udržovat jednoduchou plynulou společenskou konverzaci, částečně ji iniciovat 2h

Slovní zásoba:
Cestování, zajímavá místa v ČR a v Británii 2h
Život a společenské normy v ČR a v Británii 2h

Gramatika:
Opakování a procvičování přítomných a minulých časů 1h
Modální slovesa 2h
Tvorba otázek 2h
Vyjádření budoucnosti 1h

Modul 2 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Konverzovat na témata spojená se zdravým životním stylem 2h
Vyjádřit svůj vztah k dané situaci nebo jevu, porovnávat, hodnotit 2h
Porozumět populárně naučnému textu, práce se slovníkem 2h
Napsat krátkou esej na dané téma, pozvánku 2h

Slovní zásoba:
Zdraví a pohyb 2h
Sport a zdravý životní styl 2h

Gramatika:
Sloveso + to/-ing, used to 1h
Pořádek slov ve větě 1h
Používání přídavných jmen, srovnávání 2h

Modul 3 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Vyjádřit vlastními slovy obsah novinového článku na aktuální téma 2h
Odhadovat významy slov z kontextu článku na známé téma 2h
Vyplnit složitější dotazník 2h
Napsat dopis o svých zážitcích, preferencích, plánech a pocitech 2h

Slovní zásoba:
Problémy mladých lidí 2h
Život ve společnosti 2h

Gramatika:
Podmínkové a přací věty 2h
Předložkové vazby 2h

Modul 4 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Vyjádřit svůj názor k tématu moderní způsoby komunikace 2h
Komunikovat prostřednictvím internetu 3h
Vyprávět a popisovat událost 3h

Slovní zásoba:
Počítač, internet, média 2h
Výhody a nevýhody sociálních sítí 2h

Gramatika:
Procvičování předpřítomných časů 2h
Modální slovesa 2h

Modul 5 (16 hodin)

Řečové dovednosti:
Poskytnout informace ohledně zdraví a nemoci 2h
Komunikace s lékařem, dotázat se na informace, reagovat na radu a doporučení 2h
Napsat omluvný vzkaz, e-mail 2h
Telefonický hovor 2h

Slovní zásoba:
Lidské tělo a nemoci 2h
V nemocnici 2h
V lékárně 2h

Gramatika:
trpný rod 1h
časová souslednost 1h
Určeno:učitelům ZUŠ
Lektor:Mgr. Dana Hlavová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Objednávka ZUŠ Jičín/ pokračování 4-04-2-03 od 2. května 2019

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. září - 16. prosinec 2019 25. leden 2019 pondělky 7:00 - 8:30 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404104 číslo vzdělávací akce 4-04-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích