Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 17:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-01
     Vybrané problémy pro asistenty pedagoga v DMI Akce č. 1-13-2-01

Obsah: Vzdělávací program pro asistenty pedagoga ve školských ubytovacích zařízeních obsahující dva výukové bloky - Podpora právního vědomí asistenta pedagoga a Základy pedagogické komunikace ve školském ubytovacím zařízení. 1. Základní orientace ve školských a úzce souvisejících právních normách vztahujících se k činnosti školském ubytovacího zařízení a asistenta pedagoga v něm zaměstnaného - postavení školských ubytovacích zařízení v příslušných právních normách; předpoklady pro výkon profese asistenta pedagoga, kvalifikační předpoklady, naplňování míry přímé výchovné činnosti, požadavky na vedení provozní dokumentace; pravidla zajišťování bezpečnosti ubytovaných žáků a studentů; zdravotně hygienické požadavky pro činnost v ubytovacím zařízení; vnitřní předpisy a jejich naplňování v praxi asistenta pedagoga. 2. Vybrané otázky z pracovního práva - práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem a asistentem pedagoga, pracovní náplň a platové zařazení asistenta pedagoga, vnitřní předpisy související s činností asistenta pedagoga; pravidla zajišťování bezpečnosti práce. 3. Úvod do komunikace ve školském ubytovacím zařízení - komunikační partneři a specifikace komunikace s nimi; ukázky prvků asertivní komunikace, aktivního naslouchání a poskytování zpětné vazby; neverbální komunikace a její význam a vliv na komunikaci s ubytovanými žáky a studenty - rituální a ceremoniální jednání, symboly těla, teritoriální a vlastnická gesta, nejdůležitější tělesné signály v rozhovoru. 4. Úvod do problematiky konfliktů - typy konfliktů objevujících se v prostředí ubytovacích zařízení, nástin možností jejich řešení v rámci kompetencí asistenta pedagoga.
Určeno:asistentům pedagoga DMI Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Lektor:PhDr. Mgr. Leona Dolejšová a Mgr. Sylva Nekolová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program je realizován na objednávku DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 a došlo u něj ke změně termínu z původně plánovaného 9. dubna na 3. června 2020

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. červen 2020 23. červen 2020 8:00 - 15:00 hodin DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113201 číslo vzdělávací akce 1-13-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích