Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 18:37 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-32
     Metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, ADHD) - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-32

Obsah: Legislativní rámec, nové přístupy k žákům v rámci společného vzdělávání (obecné didaktické metody výuky, přímá podpora, míra podpůrných opatření). Práce se žákem se SVP s poruchou v oblasti čtení, psaní, počítání (symptomy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, syndrom ADHD - teorie spojená s praktickými ukázkami problémů těchto žáků). Možnosti podpory žáka (přímá podpora, PLPP, IVP, úpravy obsahu a výstupů výuky, součinnost školy se školským poradenským zařízením - zpráva a doporučení, stanovení cílů a jejich vyhodnocení, míra podpůrných opatření). Ukázky a příklady metod a forem praktické realizace podpory - systém hodnocení žáka, individualizace výuky, modifikace učiva, respektování specifických potřeb žáka. Ukázky a příklady metod a forem praktické realizace podpory - jak nejlépe porozumět žákovi s SVP (forma výkladu, určení priorit, krokování, individualizace času, názornost, zpětná pozitivní vazba, rizika neúspěchu, podpora pozitivních strategií ve výuce, komunikace s žákem i se třídou, práce s písemným a čteným projevem, motivace).
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Býšť
Lektor:Mgr. Carmen Simonová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Vzdělávací program bude realizován na objednávku ZŠ Býšť

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. srpen 2020 15. duben 2020 13:00 - 20:00 hodin Farma Květná, Květná 40   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101232 číslo vzdělávací akce 1-01-2-32
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích